Algemene Voorwaarden & Disclaimer

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Programmeerclub - 2050Publishers B.V. en haar klanten, en op alle aanbiedingen die De Programmeerclub - 2050Publishers B.V. doet.

 1b Producten en diensten

Diensten kunnen bij de Programmeerclub afgenomen worden indien klant 16 jaar of ouder is. Bij kinderen onder de 16 jaar die lid zijn van de Programmeercub worden hun ouder(s) geacht officieel de klant te zijn.

2. Terminologie

2a

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij De Programmeerclub en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door De Programmeerclub.

2b

Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen (lidmaatschap). Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a

Op alle overeenkomsten tussen De Programmeerclub en de klant en alle aanbiedingen van De Programmeerclub -  aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

4b

Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij De Programmeerclub -  ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a

Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b

De klant is verplicht om een emailadres aan De Programmeerclub op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan De Programmeerclub worden doorgegeven op de manier die De Programmeerclub - voorschrijft.

5c

Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij De Programmeerclub of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b

Materiaal dat door de klant is aangeleverd of binnen het kader van een cursus door de klant is gemaakt blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

7a

Klant garandeert De Programmeerclub dat de opdracht die klant aan De Programmeerclub verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

7b

Klant vrijwaart De Programmeerclub van alle aansprakelijkheid voor het maken van inbreuk op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten door klant jegens derden.

8. Programmeerclub Nieuwsmail

8a

Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de nieuwsmail van de Programmeerclub. Dat is de nieuwsbrief die elke week per email wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan voor iedereen die geinteresseerd is in programmeren, vormgeven, games bouwen etc.

8b

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een afmeldlink in het magazine.

9. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en De Programmeerclub - Oranjeveld B.V. wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks en bijvoorbeeld cursussen die een bepaald aantal weken duren.

10. Facturen

10a

Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

10b

Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

10c

Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

10d

Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

10e

Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen (lidmaatschap) worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde.Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

10f

Als een klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Dit is echter alleen kosteloos indien de opzegging wordt gedaan vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de verlengingsfactuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode opzegt.10gIndien de klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e stop zet binnen een maand nadat het product door Alphamega is verlengd, dan vindt gedeeltelijke creditering plaats na aftrek van gemaakte kosten.

10h

Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij De Programmeerclub - Oranjeveld B.V. binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

10i

Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 20 euro (zegge twintig euro).

10j

Ingeval De Programmeerclub kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan De Programmeerclub. De Programmeerclub zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

10l

De Programmeerclub zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden. De Programmeerclub is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening

11a

De Programmeerclub behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

11b

Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan De Programmeerclub.

11c

Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11d

De Programmeerclub onderwerpt zich vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen - onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.

12. Machtiging/automatische incasso

12a

Klant kan bij de Programmeerclub gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan De Programmeerclub een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.

12b

Reguliere abonnementen (lidmaatschap) worden in principe altijd afgerekend middels een automatische incasso.

12c

De Programmeerclub stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

12d

Als een klant De Programmeerclub gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 7 dagen na incasso worden teruggestort.. De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

12e Recht om levering diensten te weigeren

De Programmeerclub - Oranjeveld B.V. heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring

13a

Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant De Programmeerclub - Oranjeveld B.V. van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

14. Kosten software en platformen

Bij de cursussen van de Programmeerclub is alle software inbegrepen om de cursus te kunnen volgen en vaardigheden te leren. Niet inbegrepen zijn kosten voor professioneel en commercieel gebruik van de software  Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van domeinnamen, hosting, het gebruik van de zgn. 'pro' versie van bepaalde software en het bieden van de mogelijkheid om gemaakte apps up te loaden naar de verschillende app stores.

15. Vorderingen en resultaten van leden

Het behalen van leerdoelen en ontwikkeling in programmeren, vormgeven, games bouwen etc. is sterk afhankelijk van de persoonlijke inzet, intellectuele vermogens en aanvangsniveau van elk individueel lid. De Programmeerclub geeft geen garantie op de resultaten en vorderingen van de leden.

16. Prijsverhoging

Indien De Programmeerclub de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10g, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om op te zeggen. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden

De Programmeerclub is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van De Programmeerclub is daarvoor afdoende. Het is aan De Programmeerclub om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden

De Programmeerclub  is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;

- klant surseance van betaling aanvraagt;

- aan klant surseance van betaling verleend is;

- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;

- De Programmeerclub - Oranjeveld B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

- De programmeerclub door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat is om haar dienstverlening voort te zetten;

- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

19. Disclaimer

De Programmeerclub is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. De Programmeerclub geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door De Programmeerclub en haar personeel.